poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Leasing krok po kroku - czyli jak wygląda procedura leasingowa.


Wielu przedsiębiorców planujących nabycie maszyn, urządzeń lub pojazdów myśli również o leasingu, który pomógłby w sfinansowaniu tej inwestycji. Nierzadko zdarza się, że przyszły leasingobiorca nie do końca orientuje się na czym polega i jak przebiega procedura leasingowa.

Wcześniejsza znajomość następujących po sobie etapów może usprawnić ich przebieg i przyczynić się do bezpiecznego zawarcia transakcji.

Krok 1- Wybór przedmiotu leasingu - maszyny, urządzenia, pojazdu
Obecne realia rynkowe, mnogość dostawców i duży wybór sprzętów sprawiają, że w niektórych przypadkach jest to etap najdłuższy. Z punktu widzenia firmy leasingowej, jako przyszłego finansującego, szczegółowa informacja o sprzęcie jest bardzo ważna. Nie można zatem mówić o rozpoczęciu procedury leasingowej, jeśli nie wiadomo dokładnie co jest przedmiotem leasingu.

UWAGA!
Jeśli przedsiębiorca nie wybrał konkretnego sprzętu firma leasingowa może jedynie zbadać zdolność leasingową przyszłego leasingodawcy i wydać promesę leasingową, która jest jedynie potwierdzeniem posiadania odpowiednich dochodów. Promesa nie zabezpiecza jednak przed odrzuceniem wniosku o leasing z innych względów niż zdolność leasingowa. (więcej o zdolności leasingowej w poradniku: „Czy mam zdolność leasingową”).

Po przedstawieniu szczegółów nowego zakupu - rodzaju, ceny, dostawcy - oraz sytuacji finansowej i prawnej Państwa firmy, przyszły leasingodawca może wydać wstępną decyzję o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. W ten sposób mogą Państwo poznać maksymalną wartość sprzętu, jaki będzie mógł sfinansować dla Państwa dany leasingodawca. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której na przykład firma leasingowa odmawia sfinansowania sprzętu, który czeka już na odbiór.

KROK 2. Wybór firmy leasingowej
W Polsce działa wiele firm leasingowych. Różnice między nimi pojawiają się przede wszystkim w dwóch głównych aspektach:

- w podejściu do przyszłego leasingobiorcy,
- w podejściu do przedmiotu przyszłej umowy leasingowej.
Firmy leasingowe stawiają różne wymagania przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z ich usług. Dotyczą one zarówno okresu oraz historii działalności, jak i osiąganych wyników finansowych. Jedne chętnie finansują inwestycje małych firm, drugie swoją ofertę kierują przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw. Część z nich stosuje uproszczone procedury, pozostałe wymagają kompletu dokumentów.

Drugi aspekt to sam przedmiot przyszłej umowy leasingu. Większość firm leasingowych chętnie finansuje pojazdy - zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe - oraz popularne maszyny i urządzenia. Część z firm leasingowych nie podpisze umowy leasingu na sprzęt, który nie jest w ich kręgu zainteresowania (może to dotyczyć np. maszyn do obróbki drewna, urządzeń piekarniczych czy sprzętu wyprodukowanego w krajach azjatyckich).

W praktyce okazuje się, że nie każda firma leasingowa sfinansuje planowane przez nas inwestycje.
Poszukując firmy leasingowej przekonamy się, że różnice w ofertach mogą być znaczące i dotyczyć nie tylko samego oprocentowania, wysokości udziału własnego, ale także okresu umowy. Niektóre firmy mogą wymagać od Państwa także dodatkowego zabezpieczenia.

KROK 3. Zgromadzenie dokumentów i złożenie wniosku
Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od firmy leasingowej. Tak, jak podaliśmy w poprzednim punkcie, różnice wynikają z sytuacji finansowej Państwa firmy, historii jej działalności, jak i samego sprzętu oraz jego wartości.
W większości przypadków potrzebne będą dokumenty założycielskie Państwa firmy (NIP, REGON, KRS lub EDG) oraz finansowe (dokumentujące roczne i okresowe wyniki finansowe firmy). Ważne będą także dowody tożsamości osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań. Finansujący może poprosić także o przedstawienie zaświadczeń z ZUS, US oraz opinii z banków prowadzących Państwa rachunki.

Praktycznie każda firma leasingowa wymaga wypełnienia wniosków o zawarcie umowy leasingu, gdzie należy podać różnego rodzaju informacje dotyczące prowadzenia działalności, a często także swojego osobistego majątku oraz źródeł jego finansowania.

KROK 4. Podjęcie decyzji o przyznaniu leasingu
Analiza informacji zawartych w dokumentach Państwa firmy pozwoli firmie leasingowej podjąć decyzję o finansowaniu danej inwestycji. Czas potrzebny na podjęcie decyzji to z reguły od 1 do 5 dni. W bardziej skomplikowanych transakcjach termin ten może wydłużyć się o kolejne kilka dni. Niektóre z nich wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów - kontraktów, umów, aktów własności, spisu środków trwałych.

Często firmy leasingowe sprawdzają potencjalnych leasingobiorców w różnego rodzaju bazach danych, aby wyeliminować nierzetelnych klientów. Zdarzają się sytuacje odmowy finansowania właśnie ze względu na to, że klient widnieje na „czarnych” listach (np. BIK). Spotkaliśmy się także z sytuacjami, gdzie dawno uregulowana należność nie spowodowała wykreślenia. W takim przypadku podpisanie umowy leasingu i sfinansowanie transakcji może się przedłużyć lub może nie dojść do skutku.

KROK 5. Umowa i ogólne warunki umowy leasingowej
Na podstawie wcześniej ustalonych warunków finansowych, faktury pro forma lub innego dokumentu wystawionego przez dostawcę, firma leasingowa przegotowuje umowę leasingu, którą ze strony przedsiębiorcy (leasingobiorcy) podpisuje osoba lub osoby do tego upoważnione.

Integralnymi częściami umowy leasingowej są:
- ogólne warunku umowy leasingowej,
- deklaracja wekslowa i weksel,
- protokół zdawczo- odbiorczy sprzętu,
- harmonogram spłat rat leasingowych,

KROK 6. Zapłata na konto dostawcy oraz odbiór przedmiotu umowy
Po podpisaniu umowy leasingobiorca uiszcza udział własny (zwaną inaczej opłatą wstępną lub czynszem inicjalnym) oraz inne wymienione w umowie opłaty na konto wskazane przez leasingodawcę. W przypadku wpłaty zaliczki do dostawcy sprzętu, może ona być zaliczona na poczet powyższych opłat. Firma leasingowa dokonuje płatności na konto dostawcy sprzętu.


Oceń swoją zdolność leasingową z serwisem weźleasing.pl