poniedziałek, 25 czerwca 2012

Porównaj oferty leasingu

Weźleasing.pl to pierwsza w internecie platforma transakcji łącząca bazę maszyn, urządzeń i samochodów oraz wyszukiwarkę optymalnej oferty leasingowej. Specjalnie opracowany algorytm oblicza zdolność leasingową klienta, na podstawie której klient w czasie rzeczywistym otrzymuje listę firm leasingowych będących w stanie sfinansować jego inwestycję wraz z indywidualną ofertą.poniedziałek, 18 czerwca 2012

Leasing łatwiejszy niż kredyt


Udać się do banku? A może lepiej zapukać do brokera leasingowego? Którą drogę wybrać, aby łatwo, szybko i korzystnie sfinansować planowaną inwestycję? To powtarzane niczym mantra pytania przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, bądź zamierzają rozszerzyć jej zakres. Liczne analizy porównawcze kredytu i leasingu wykazały, że najczęściej to ta druga forma finansowania jest nie tylko bardziej opłacalna, ale i bardziej dostępna.
Wprawdzie banki na każdym kroku zachęcają firmy obietnicami szybkich decyzji kredytowych, jednak praktyka pokazuje, że mogą na nie liczyć tylko wybrani. Kredyt od ręki otrzymają wyłącznie klienci, którzy od dłuższego czasu korzystają z usług konkretnego banku, a ich bilans nie budzi najmniejszych wątpliwości. Innym, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, banki stawiają twarde warunki, wymagające długiej i niestety pełnej „papierologii" przeprawy. Poza zupełnie oczywistą weryfikacją zdolności kredytowej i zabezpieczenia majątkowego (hipoteka lub zastaw rejestrowy), niekiedy banki proszą klientów o szczegółową prezentację biznes planu, a nawet o kopie zawieranych w ostatnim czasie kontraktów.
Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Raty leasingowe po kradzieży


Co dzieje się jeśli łupem grabieżcy padnie przedmiot umowy leasingowej? Z pewnością umowa wygaśnie Pewnym jest też, że leasingobiorca – co precyzuje artykuł 7095 kodeksu cywilnego – zobowiązany jest w dalszym ciągu płacić raty leasingowe. Dyskusyjnym zaś, czy mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów.
Skarbówki rygorystycznie
Rozstrzygnięcie tego problemu nie jest jednoznaczne. Nie istnieją żadne regulacje prawne, jasno opisujące sytuację utraty (na skutek kradzieży bądź zniszczenia) przedmiotu leasingu. Dotychczas urzędy skarbowe w większości uznawały, że raty leasingowe płacone po utracie przedmiotu leasingu nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ

piątek, 8 czerwca 2012

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy leasingowego?


W jaki sposób łatwo, szybko a przede wszystkim jak najkorzystniej sfinansować planowaną inwestycję za pomocą leasingu? Udać się prosto do leasingodawcy? Czy może wcześniej zapukać do doradcy leasingowego? Przedsiębiorcom, którzy chcą być pewni, że podejmują słuszne decyzje polecam to drugie rozwiązanie. Doradca leasingowy pomoże sprostać wymaganiom finansującego: doradzi jak bezpiecznie sfinansować inwestycję, ustali dogodny harmonogram spłat, wskaże konkretnego leasingodawcę oraz doradzi, gdy pojawią się wątpliwości.
Doświadczenie na rynku 

Firmy coraz częściej potrzebują wiedzy i kompetencji, których nie mają wewnątrz organizacji. Największym atutem doradcy leasingowego jest doświadczenie w branży, które ściśle wiąże się z rozeznaniem rynku. Jest on świadomy, iż każda firma leasingowa ma nieco inne procedury i wymagania wobec klientów. Z kolei roszczenia te uzależnione są od typu środka trwałego (maszyny, centrum obróbczego czy też samochodu), jego przeznaczenia, a nawet wieku. Przed przyszłym leasingobiorcą pojawi się zatem wiele decyzji do podjęcia, m.in.: czy przedmiotem umowy będzie nowy czy używany sprzęt. Już dzięki tym kilku podstawowym informacjom na temat leasingowanego sprzętu doradca leasingowy zorientuje się, w jaki sposób przeprowadzić daną transakcję.
Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Słownik pojęć leasingowych


  • Amortyzacja
Zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu.
Aneks
Oddzielny dokument, będący zapisem zmiany w umowie leasingowej.
  • Bilans

Zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan majątkowy jednostki gospodarczej (stosunek strat i zysków) w danym czasie. Bilans przedsiębiorstwa ma na celu obiektywną i relatywną analizę struktury w przekroju pionowym (ocena pasywów i aktywów, ich relacje) i poziomym (ocena sytuacji majątkowej podmiotu gospodarczego).

  • Cash Flow
Rachunek przepływu kapitału służący do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży lub innych tytułów oraz wypływy pieniędzy na płace, materiały, zaliczki. Cash Flow oznacza również sposób wyodrębnienia funduszy w przedsiębiorstwie, który polega na uznaniu przychodów i wydatków tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub odpływ gotówki. Może być dodatni bądź ujemny. Dodatni przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki przychodzi niż wychodzi. Ujemny przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki wychodzi niż przychodzi.
  • Cena sprzedaży
Oznacza, stosownie do postanowień umowy sprzedaży, cenę zapłaconą dostawcy przez leasingodawcę tytułem nabycia przedmiotu leasingu.

  • Czas trwania umowy leasingowej (okres umowy leasingu)
Okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron. Okres leasingu zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. W przypadku umów leasingu operacyjnego okres trwania umowy leasingowej nie może być krótszy niż okres, w którym środek trwały amortyzuje się w 40% czyli np. dla samochodów (o stawce amortyzacji równą 20%) jest to okres 24 miesięcy.

  • Czynsz inicjalny (wpłata początkowa, udział własny)
Pierwsza rata czynszu leasingowego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania.

Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ